Hieronder wil ik graag wat punten onder uw aandacht brengen waardoor er wederzijds geen misverstanden hoeven te ontstaan.

Wilt u een afspraak inplannen?

U kunt bij ons uw afspraak online inplannen, telefonisch of middels het contactformulier . Zodra u dit heeft gedaan reserveren wij tijd voor uw behandeling. Wij proberen de behandelingen zo goed mogelijk te plannen. Toch blijft het mensenwerk en kunnen wij maximaal 15 minuten uitlopen. Graag uw begrip hiervoor.  

Bent u verhinderd of wilt u uw afspraak annuleren?

Wanneer u door ziekte of onverwachte oorzaken uw afspraak last-minute moet afzeggen, begrijpen wij dat. Doet u dit het liefste uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip. Dit geeft ons de gelegenheid de agenda aan te passen en de ruimte die ontstaat weer op te vullen.

Is uw afspraak niet of niet op tijd geannuleerd?

Kunt u ons niet tijdig (binnen 24-48 uur) melden dat u verhinderd bent dan zullen berekenen wij 50% van onze tarief aan u door. Dit ongeacht de reden van annulering. Dit vanwege vele annuleringen tijdens de corona-periode. U begrijpt dat onze kosten doorgaan en wij minimaal 24 uur nodig hebben om onze agenda te kunnen aanpassen. 

Overige algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Dermaplus en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van cliënt aan Dermaplus worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Dermaplus, verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische, alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Dermaplus tot het aanbrengen van Permanente Make-up of andere specialistische behandeling verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan een bepaalde ziekte die genoemd worden op het intake formulier, Informed Consent genaamd, zie verder hieronder.
 • Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de behandelaar of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om de behandeling te laten uitvoeren weloverwogen en bewust is. Onder de 18 jaar met toestemming van ouders of voogd.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een Informed Consent (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid:

 • Cliënt geeft een opdracht aan Dermaplus,  hierbij verklaart Dermaplus dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
 • Ondanks dat Dermaplus haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren, is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Mocht een cliënt een nabehandeling van Permanente Make-up wensen terwijl Dermaplus dit (medisch) niet verantwoord vindt, mag Dermaplus deze nabehandeling weigeren.
 • Dermaplus is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Dermaplus niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Dermaplus is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor Permanente Make-up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven. U ontvangt deze instructies altijd schriftelijk vóór het aanvangen van de behandeling.
 • Voor het geval Dermaplus aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Dermaplus desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:

 • Dermaplus vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website. Voor aangepaste prijzen wordt u tevoren geïnformeerd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de aangegeven looptijd is, of de voorraad strekt.
 • De cliënt dient de behandeling contant of per pin transactie te voldoen op de dag van de behandeling.

Garantie:

 • Dermaplus gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Dermaplus is GGD gecertificeerd, waardoor u als cliënt gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen van de LCHV uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal:

 • Dermaplus heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Dermaplus meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Dermaplus. Dermaplus zal de cliënt binnen veertien werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht:

 • Op elke overeenkomst tussen Dermaplus en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Dermaplus mag foto’s/filmpjes (onherkenbaar) op haar website en/of Facebookpagina plaatsen, ten behoeve van reclame/promotie, zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien u dit nadrukkelijk niet wenst kunt u mij dit schriftelijk laten weten middels een aantekening op het Informed Consent formulier.

Maart 2022

Altijd op de hoogte?
Inschrijven nieuwsbrief
© 2024 DermaPlus